ข้อมูลการเข้าศึกษาดูงานโครงการคัดแยกขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

 

                                                                                                  หน้าถัดไป

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

ชื่อหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน

ที่อยู่-โทรศัพท์

จำนวน(คน)

หมายเหตุ

1

20/../2552

สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี

สนง.สาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

032-425100

032-402027

10

 

2

21/../2552

ธกส.สาขาเพชรบุรี

ธกส.สาขาเพชรบุรี

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

032-425081

032-417112

5

 

3

22/../2552

เทศบาลตำบลไร่ใหม่

สำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ถนนเพชรเกษม ปข 77180

032-689268 9ต่อ11

21

 

4

26/../2552

คุณ มนู     ชื่นจิตร

-

1

 

5

5/../2552

คุณ ไพบูลย์     ยิ้มแย้ม   

นายอำเภอบ้านแหลม

1

 

6

6/../2552

เทศบาลตำบลไร่ใหม่

สำนักงานเทศบาลตำบล    ไร่ใหม่ ถนนเพชรเกษม ปข 77180

032-689268 9ต่อ11

10

 

7

11/../2552

คุณ พรชัย     อุทมันมัยรัตน์

อุทยานเจ้าแม่กวนอิมพันมือ

ตำบลพุสวรรค์ อำเภอ

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

1

 

8

13/../2552

โรงเรียนวัดจันทราวาส

โรงเรียนวัดจันทราวาส

ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง

จังหวัดเพชรบุรี

032-421085 ,032-423688

40

 

 

9

16/../2552

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

 

10

 

10

17/../2552

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าไฮเทค

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าไฮเทค

20

 

11

16/../2552

กลุ่มสาระฯการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

50

 

12

22/../2552

รายการเปิดบ้านทีวีไทย

สื่อสาธารณะแห่งประเทศไทย

รายการเปิดบ้านทีวีไทย

สื่อสาธารณะแห่งประเทศไทย กทม.

8

 

13

23/../2552

คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กทม.

20

 

14

25/../2552

วิทยาลัยสารพัดช่าง

จังหวัดสมุทรสาคร

วิทยาลัยสารพัดช่าง

จังหวัดสมุทรสาคร

35

 

15

6/../2553

สถาบันการพลศึกษา

วิทยาเขตสมุทรสาคร

สถาบันการพลศึกษา

วิทยาเขตสมุทรสาครอำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

034-411719 ต่อ130,132

30

 

16

11/../2553

คณะสาธารณสุขศาสตร์

อนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-6409850

18

 

17

13/../2553

องค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7

 

18

21/../2553

องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองจะบก

องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองจะบก

อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

044-357936

200

 

19

25/../2553

คุณ ปราโมทย์  ปัญญาวริญาณ

-

1

 

 

20

28/../2553

องค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

038 -535897,038 - 856694

100

 

21

31/../2553

คุณ ธนากร     อักษรศิลป์

-

1

 

22

6/มี../2553

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี 41000

042-211040 ต่อ 401

154

 

23

17/มี../2553

คุณ สันติ     อภิสิทธิ์

-

1

 

24

2/เม../2553

นายอำเภอบ้านลาดและ

คณะผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด

จังหวัดเพชรบุรี

20

 

25

5/เม../2553

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต

30

 

25

22/เม../2553

องค์การบริหารส่วนตำบล

ไผ่กองดิน

องค์การบริหารส่วนตำบล  ไผ่กองดิน หมู่ที่ 1 อำเภอ

บางปลาม้า สพ 72150

0-3542-2030 ต่อ 103

135

 

26

22/เม../2553

สำนักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานอุตสาหกรรม

อำเภอเมือง

จังหวัดเพชรบุรี 76000

20

 

27

6/../2553

องค์การบริหารส่วนตำบล

บางด้วน

องค์การบริหารส่วนตำบล

บางด้วน

081-6560010

50

 

28

7/../2553

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

100

 

29

10/../2553

โรงเรียนพรหมานุสรณ์

โรงเรียนพรหมานุสรณ์

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

76000

 

100

 

30

16/../2553

องค์การบริหารส่วนตำบล

เกาะช้างใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง

จังหวัดตราด 23170

039-553059

40

 

31

6/มิ../2553

องค์การบริหารส่วนตำบล

เกาะช้างใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง

จังหวัดตราด 23170

039-553059

40

 

32

14/มิ../2553

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี พบ 76000

032-425573

17

 

33

18/มิ../2553

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย ตำบลคลองกระแชง

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

60

 

34

24/มิ../2553

เทศบาลตำบลโนนทอง

สำนักงานเทศบาลตำบล  โนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210

043-425103 ต่อ 11

24

 

35

4/../2553

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอ   ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

044-389027

100

 

   
 

[ หน้าแรก ] [ ชมรม ]
ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
110/108 ถ.เอกชัย-บางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 899-6372-5, 4160308-9